Dokumenti

Lai kļūtu par biedrības „Latvijas Basketbola savienība” (LBS) biedru, personīgi vai pa pastu jāiesniedz šādi dokumenti:

- Aizpildīts, parakstīts un apzīmogots pieteikums (skat. failu)
- Reģistrācijas apliecības kopija
- Informācija par organizāciju
- Informācija par nozīmīgākajiem projektiem, kuros piedalījusies organizācija; līdzšinējais ieguldījums basketbola attīstībā
- Viena LBS biedra rekomendācija

Pieteikumam jāatbilst sekojošām prasībām:

- tam uz jābūt uz organizācijas veidlapas (ar visiem rekvizītiem);
- jānorāda organizācijas darbības virzieni;
- jānorāda organizācijas darbinieku skaits;
- jānorāda persona, kas pārstāvēs organizāciju (vārds, uzvārds, ieņemamais amats organizācijā, telefona numurs, e-pasta adrese);
- saskaņā ar pieņemto praksi, pieteikumu paraksta organizācijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona.

Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes lēmumu par atteikšanos uzņemt personu par biedru pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei.

Saskaņā ar LBS Statūtu punktu 3.3, Persona, kas LBS valdei ir iesniegusi pieteikumu par iestāšanos LBS, sākotnēji ir tiesīga pretendēt tikai uz asociētā biedra statusu.

Asociētā biedra statuss tiek piešķirts uz 1 gadu, pēc kura asociētais biedrs ir tiesīgs pretendēt uz pilntiesīga LBS biedra statusu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu LBS valdei.

Saskaņā ar biedrības "Latvijas Basketbola savienība" 2016.gada 28.janvāra biedru sapulces lēmumu ikgadējā biedru maksa sakot no 2017.gada 1.janvāra tiek noteikta šādā apmērā:

1. Sporta skolas - EUR 100 gadā;
2. Klubi - EUR 200 gadā;
3. Juridiskās organizācijas - EUR 200 gadā.