Privātuma politika

Vispārīga informācija

Privātuma politikā ir aprakstīts, kā mēs veicam mūsu biedru, sadarbības partneru, sportistu, treneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Šī dokumenta mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.
Informējam Jūs, ka šajā dokumentā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Informācija par pārzini

Personas datu apstrādes pārzinis ir “Latvijas Basketbola Savienība”, vienotās reģistrācijas Nr.
40008025619, juridiskā adrese Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084. Tālrunis +371 67292087, www.basket.lv
Par jautājumiem saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, lūgums iesnieguma formā sūtīt uz e-pastu: [email protected] vai personīgi vēršoties Latvijas basketbola savienības juridiskajā adresē.

Piemērojamie tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kas reglamentē sporta jomu, informācijas sabiedrības pakalpojumus u.c.

Personas datu apstrādes mērķis

Basketbola organizēšana Latvijā – t.sk. spēlētāju licencēšanu, treneru sertifikāciju, licencēto aģentu reģistrēšana un tiesnešu reģistrēšana.

Basketbola attīstības veicināšana un popularizēšana Latvijas Republikas teritorijā – t.sk basketbola dzīves atspoguļošana mājas labā un sociālajos tīklos, rezultātu un statistikas datu publicēšana.

Ienākošās un izejošās korespondences saglabāšana un uzskaite, lai nodrošinātu Latvijas Basketbola savienības leģitīmo interešu ievērošanu un/vai līgumsaistību izpildi.

Līgumu sagatavošana, noslēgšana un izpilde.

Latvijas Basketbola savienības likumisko interešu aizsardzībai.

Informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. 

Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā dokumentā, Latvijas Basketbola savienība, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem.
Spēlētāju licencēšanu, treneru sertifikāciju, licencēto aģentu reģistrēšana un tiesnešu reģistrēšana tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c),e) un f) apakšpunktu. Šī procesa ietvaros mums nepieciešami vismaz šādi dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, fotogrāfija, augums, svars, kontaktinformācija.

Basketbola dzīves atspoguļošana mājas lapā un sociālajos tīklos, rezultātu un statistikas datu publicēšana tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c),e) un f) apakšpunktu.

Šī procesa ietvaros mēs veicam basketbola un ar to saistīto notikumu fotografēšanu un filmēšanu.

Ienākošās un izejošās korespondences saglabāšana un uzskaite tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) un f) apakšpunktu. Šī procesa ietvaros mēs apstrādājam šādus datus – vārds, uzvārds, adrese.

Līgumu sagatavošana, noslēgšana un izpilde tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b),c) un f) apakšpunktu. Šī procesa ietvaros mēs apstrādājam šādus datus – klienta vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, bankas konta numurs, telefona numurs, e-pasta adrese.

Likumisko interešu aizsardzība tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Šī procesa ietvaros mēs veicam videonovērošanu noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos.

Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

 • vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas
  Savienības normatīvajiem aktiem;
 • kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju;

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar
normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

Personas datu piekļuves kategorijas

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības varētu piekļūt:

 • Latvijas Basketbola savienības darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kurā, tas nepieciešams
  darba pienākumu izpildei;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā
  apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes
  izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, apdrošinātāji, citas personas, kuras ir saistītas ar Latvijas
  Basketbola savienības darbību; 
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās
  iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;
 • trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.
  Jūsu personas datu nodošana

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu.

Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas
apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
Starptautiskās sporta organizācijas;

 • Apdrošināšanas brokeri;
 • Auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
 • IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;
 • Citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

Jūsu kā datu subjekta tiesības uz Jūsu personas datu apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt Latvijas Basketbola savienībai piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par Jums ir mūsu rīcībā, kādiem nolūkiem mēs apstrādājam šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas, informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmantojam minētā laikposma noteikšanai.

Jums ir tiesības veikt savu datu atjaunošanu/precizēšanu. Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, vārdā vai uzvārdā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības, pieprasīt mūsu rīcībā esošu Jūsu personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā  viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi) un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no šādiem veidiem:

 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Ieriķu iela
  3, Rīga, pirmdiena – piektdiena no plkst. 9 -18;
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz šādu adresi: Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084. 
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: [email protected], ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Jūsu personas datu aizsardzība

Latvijas Basketbola savienība nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, mēs izmantojam atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un fiziskās drošības pasākumus.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Latvijas Basketbola savienības deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku jūsu tiesībām un brīvībām, Latvijas basketbola savienība jums par to paziņos, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Latvijas basketbola savienības mājaslapā .